[ es - en - fr - ca - pt ]
CONDICIONS GENERALS DE VENDA
OFERTA

Els preus corresponen als que estan vigents al moment de l’oferta. Els preus cotitzats es mantindran durant 15 dies d’ençà de la data de cotització. Per a dates posteriors es recomana consultar la vigència o modificació d’aquests.

COMANDA

El comprador haurà d’enviar les seves comandes per escrit. El valor mínim d’una comanda amb ports pagats serà de 800€ impostos a part. Aquest valor s’aplicarà a totes les comandes. Per comandes de valor inferior a l’esmentat, els ports els assumirà el client, amb un cost entre 8 y 15€ per a comandes nacionals i un cost per a comandes internacionals dependent del destí. Es podran fer ampliacions de comanda a una de ja existent, sempre que sigui dins els 2 dies hàbils posteriors a la recepció de la comanda original. En cas que s’enviï una comanda incompleta degut a qualsevol incidència en la producció, els costos de transport els assumirà Ibercable amb independència del valor.

EMBALATGE I MATERIAL

El venedor embalarà els productes sol•licitats d’acord amb els seus sistemes normalitzats de manera que es pugui assegurar, en condicions normals, el transport dels mateixos a la seva destinació en perfectes condicions. Quant al metratge del material, es tindrà en compte una tolerància en la longitud del cable del ±3% de las quantitats servides.

ENTREGA

Els compromisos d’entrega es basen en la millor informació disponible existent al moment de passar l’oferta o d’entrar la comanda, però poden variar per raons alienes a l’empresa. El venedor procurarà en tot moment satisfer el client cenyint-se al màxim a la data d’entrega, sense que el retard en el subministrament sigui causa suficient per suspendre la comanda. Per a les entregues internacionals i, tret que no s’especifiqui el contrari mitjançant acord entre ambdues parts, l’incoterm de referència serà EX WORKS.

PAGAMENT

Las factures s’expediran amb el venciment acordat entre ambdues parts sense incomplir la llei 152010 publicada en el BOE a 6 de juliol de 2010. D’ acord amb aquesta llei, el venciment de la factura no superarà els 60 dies a partir de la data de recepció de la mercaderia

SERVEI POST VENTA

El fabricant garanteix la qualitat dels seus productes durant un període de dotze mesos contra tot defecte derivat del procés de fabricació y
o qualitat dels materials fets servir en el mateix. Aquest període es calcula a partir de la data d’entrega, fins i tot en el cas de reparació o substitució de productes defectuosos, sempre i quan l’averia no sigui imputable a una deficient utilització, sobrecàrregues superiors als límits contractuals, casos fortuïts o de força major etc...

Les reclamacions referents a la quantitat, tant per excés com per defecte, per sobre dels límits de tolerància, hauran de ser comunicades al venedor abans dels 30 dies posteriors a la recepció del material.

Qualsevol devolució de productes haurà de ser prèviament acordada. Les condicions mínimes per a acceptar una devolució seran les següents:

-La mercaderia ha de ser retornada neta i en perfectes condicions d’ús.

-Els costos de transport de la mercaderia retornada els assumirà qui la retorni.
Carretera C-17 Km 15,5 Naves Azules 3, 4 i 5 Apartat de Correus 96 - 08150 Parets del Vallès (Barcelona) Tel: 93 573 00 79 - Fax 93 573 50 24